Disclaimer voor vertaling
Deze vertaling wordt alleen voor het gemak verstrekt. In geval van enig conflict of inconsistentie tussen de Engelse versie en de vertaalde versie, zal de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden prevaleren en worden beschouwd als de officiële en juridisch bindende versie.

We geloven dat we allemaal gelukkiger zijn als we het eens zijn over de voorwaarden om mee samen te werken. Daarom houden we je graag op de hoogte van onze algemene voorwaarden. Lees ze alstublieft door voordat u akkoord gaat.

1. OVEREENKOMST

Deze website en elke mobiele applicatie ("Site") zijn eigendom van GoPure ("Wij", "Ons" of "GoPure"). We bieden u toegang tot deze Site en onze online winkel (samen onze "Diensten") onder de volgende algemene voorwaarden. Door te browsen, toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te registreren voor of koopwaar te kopen op deze Site of anderszins gebruik te maken van onze Services, gaat u akkoord met alle volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief alle beleidsregels waarnaar wordt verwezen (gezamenlijk deze "Voorwaarden"). Lees deze voorwaarden dus zorgvuldig door. We behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u niet bereid bent om gebonden te zijn aan deze voorwaarden, mag u de site niet bekijken, openen, gebruiken, registreren of kopen. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of deze Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Alle informatie die door GoPure of haar agenten wordt verstrekt via e-mail, telefoon of enige andere vorm van verzending, inclusief links naar of van deze website, is voor culturele, educatieve, wetenschappelijke of botanische doeleinden. We beweren niet dat de informatie en producten op de website beschikbaar, gepast of legaal zijn buiten Nederland. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, wordt deze site, inclusief alle site-inhoud, en diensten die op of in verband met deze site worden aangeboden, aangeboden op een "AS IS"- en "MET ALLE FOUTEN"-basis zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. expliciet of impliciet. Wij verwerpen alle andere verklaringen, garanties, voorwaarden en plichten, expliciet, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties, plichten of voorwaarden: (a) van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik, resultaten, titel, en niet-inbreuk; en (b) ontstaan door handelsgebruik, handelswijze of uitvoeringswijze. We verklaren of garanderen niet dat deze site accuraat, up-to-date, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. We verklaren of garanderen niet dat deze site of onze servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Er komt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie tot stand als gevolg van deze Voorwaarden, en u hebt geen enkele bevoegdheid om Ons in welk opzicht dan ook te binden. We kunnen u mededelingen doen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in deze Voorwaarden, via e-mail, gewone post of berichten op deze Site. Deze voorwaarden, die geacht worden door u te zijn aanvaard bij uw gebruik van de site, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van de handhaving van een dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Voorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U kunt de voorwaarden op elk moment beëindigen door uw account te sluiten, uw gebruik van deze site stop te zetten en ons een kennisgeving van beëindiging te sturen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw recht om deze Site of een deel van deze Site te gebruiken te beëindigen en om uw toekomstige toegang tot en gebruik van deze Site of een deel van deze Site te blokkeren of te voorkomen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden.

2. LOKALE WETGEVING

De website mag niet worden geopend, bekeken of anderszins ontvangen in een land of locatie waar dit zou kunnen worden beschouwd als een overtreding van enige wet, gemeenschapsnorm of douaneregelgeving. Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. We kunnen en zullen echter geen uitspraken doen over de legale status van deze producten in andere landen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van producten veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Douane. We betalen geen geld terug op bestellingen die door de douane in beslag zijn genomen en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor juridische sancties of acties die voortvloeien uit internationale bestellingen. De persoon of personen die producten van deze website bestellen, aanvaarden hierbij alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de juridische status en de invoer- en douanevoorschriften van de producten die worden verzonden. Noch wij, noch een van onze directeuren, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of producten, inclusief compenserende, directe, indirecte of gevolgschade.

We verzenden niet naar de volgende landen, staten en continenten: Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Gibraltar, Canarische Eilanden, San Marino, Vaticaanstad, Faeröer Eilanden, Groenland, Rusland, Wit-Rusland, Turkije, Israël, Albanië, Bosnië & Herzegovina, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Afrika, Midden-Oosten, Alabama, Arkansas, Indiana, Wisconsin, Vermont, Tenessee, Rhode Island, Sarasota County - FL, San Diego - CA en Jerseyville - IL

3. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

We behouden ons het recht voor om deze Site of enige functies of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze site. Deze licentieverlening omvat niet: (a) enige wederverkoop of commercieel gebruik van deze Site of de inhoud ervan; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of -beschrijvingen; (c) afgeleid gebruik maken van deze site en de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze site. U mag geen framingtechnieken gebruiken, framen of gebruiken om Onze handelsmerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie in te sluiten (inclusief de afbeeldingen op deze Site, de inhoud van enige tekst of de lay-out/het ontwerp van enige pagina of formulier op een pagina) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin onze naam, handelsmerk of productnaam wordt gebruikt. Elke schending van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie verleend in deze paragraaf zonder kennisgeving aan u. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van deze site te maken, zolang de link ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier weergeeft. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken. U mag geen van onze logo's of andere eigendomsafbeeldingen of handelsmerken als onderdeel van de link gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Tussen u en ons, deze site, inclusief alle foto's, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, software, broncode en andere aspecten daarvan (exclusief gebruikersinhoud), alle verbeteringen of aanpassingen daarvan, alle daarop gebaseerde afgeleide werken, en het verzamelen, rangschikken en assembleren van deze site (gezamenlijk de "site-inhoud"), inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in het voorgaande, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht wetten. Het gebruik van een van onze handelsmerken of servicemerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken. U mag onze handelsmerken of servicemerken niet gebruiken op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of dienstmerken in metatags gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht aan u of een andere gebruiker enige licentie of recht te verlenen in of op een van Onze patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten.

U mag niet (en staat niet toe dat andere personen of entiteiten die uw wachtwoord en identificatie gebruiken):

Een deel van deze site downloaden, wijzigen, reproduceren, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, afgeleide werken maken op basis van, openbaar weergeven, verkopen, verhuren, in licentie geven of op enigerlei wijze commercieel exploiteren;

Verwijder alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten op of op de site;

Gebruik een robot, spider, applicatie voor het zoeken/ophalen van sites of andere apparaten om enig deel van deze site op te halen of te indexeren;

Verzamel alle informatie over andere gebruikers (inclusief gebruikersnamen en/of e-mailadressen) voor andere doeleinden dan het vragen en/of delen van reviews met andere gebruikers;

Herformatteren of framen van enig deel van webpagina's die deel uitmaken van deze site;

Gebruikersaccounts aanmaken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen;

Ongevraagde elektronische communicatie, zoals 'spam', creëren of verzenden naar andere gebruikers of anderszins het genot van andere gebruikers van de Site verstoren;

Inhoud indienen waarin ten onrechte wordt beweerd of geïmpliceerd dat dergelijke inhoud door ons wordt gesponsord of onderschreven;

Verzend of upload naar deze site elk item dat een virus, worm, defect, malware, Trojaans paard, softwarebom of andere functie bevat of belichaamt die is ontworpen om op enigerlei wijze de prestaties van deze site, enige andere website of enige computer of ander apparaat of systeem, of het genot van deze site door een gebruiker;

Gebruik deze site om de beveiliging te schenden van of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een computer of computernetwerk of ander apparaat of systeem (inclusief ongeautoriseerde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te achterhalen);

Inhoud naar deze site verzenden die onwettig is of illegale activiteiten mogelijk maakt, vormt, promoot of aanmoedigt;

Of anderszins de site gebruiken om illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd;

Gebruikersinhoud die op deze site wordt aangeboden, kopiëren of opslaan anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

Elke actie ondernemen die, naar ons eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote data- of verkeersbelasting oplegt of kan opleggen aan deze Site of de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om deze Site te laten functioneren en beschikbaar te maken;

Of gebruik deze site en/of enige gebruikersinhoud, opzettelijk of onopzettelijk, om toepasselijke lokale, staats-, federale of internationale wetten te schenden.

We zijn niet verplicht om gebruikersgedrag op deze site te controleren, en we behouden ons het recht voor om gebruikersgedrag op deze site te allen tijde en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te controleren. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, suggesties, beoordelingen, ideeën, plannen, ontwerpen, notities, voorstellen, tekeningen, originele of creatieve materialen en andere informatie over deze site, ons en onze producten of diensten in te dienen (gezamenlijk "Feedback" genoemd). ). U stemt ermee in dat feedback niet-vertrouwelijk is en ons exclusieve eigendom wordt. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op dergelijke Feedback en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van of inhoud op of via een dergelijke site. Deze Voorwaarden zijn ten behoeve van en zullen alleen door de partijen kunnen worden afgedwongen. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om enig recht of voordeel toe te kennen aan een derde partij of om enige verplichting of aansprakelijkheid van een partij jegens een dergelijke derde partij te creëren.

4. AANKOPEN OP DEZE WEBSITE

Onze producten worden verkocht voor onderzoek en zijn ook geschikt om te gebruiken als wierookcomponenten, aromatherapeutische producten, natuurlijke kleurstoffen en ambachten. Producten worden niet verkocht voor menselijke consumptie en mogen niet voor gerelateerde doeleinden worden gebruikt. Geen van de producten die op onze website worden verkocht, zijn bedoeld om een ziekte of aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gezondheidsschade of enige andere (materiële of immateriële) schade van de koper als gevolg van verkeerd gebruik of misbruik van het product. Door onze producten te bestellen, stemt u ermee in dat u geen enkel item of inhoud van deze website op een illegale manier zult gebruiken of anderen zult toestaan dit te gebruiken.

U stemt ermee in dat al uw transacties met of via deze Site, naar Ons goeddunken, van begin tot eind elektronisch kunnen worden uitgevoerd. Als we besluiten om niet-elektronisch te werk te gaan, zullen die transacties nog steeds worden beheerst door de rest van deze voorwaarden, tenzij u andere voorwaarden aangaat die door ons zijn verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het afdrukken of maken van een elektronische kopie van deze Voorwaarden en elk ander contract of openbaarmaking die wij u moeten verstrekken. Alleen geldige creditcards of andere voor ons aanvaardbare betaalmethoden mogen worden gebruikt. Door uw bestelling in te dienen, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om de aangewezen kaart of methode te gebruiken en machtigt u ons om uw bestelling (inclusief belastingen, verzending, administratie en alle andere bedragen beschreven op de Sites) in rekening te brengen op die kaart of een andere methode . Als de kaart (of een andere methode) niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, kan uw bestelling automatisch worden opgeschort of geannuleerd. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten op deze site te elimineren; We garanderen echter niet dat een product, dienst, beschrijving, foto, prijsstelling of andere informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. In het geval van een fout, hetzij op deze site, in een orderbevestiging, bij het verwerken van een bestelling, het leveren van een product of dienst, of anderszins, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke fout te corrigeren en uw bestelling dienovereenkomstig te herzien indien nodig (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de bestelling te annuleren en het in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Alle artikelen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om hoeveelheidslimieten op te leggen aan elke bestelling, om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en om producten of diensten zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten, zelfs als u uw bestelling al hebt geplaatst. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om geplaatste bestellingen voor producten en/of diensten waarvoor de verkoop of het gebruik van dergelijke producten en/of diensten in uw land, staat of jurisdictie beperkt of verboden is, te weigeren of te annuleren.

5. REKENING

Om toegang te krijgen tot sommige functies van deze site, moet u zich mogelijk registreren en kunnen we deze aan u toewijzen, of moet u mogelijk een wachtwoord en gebruikersnaam of accountidentificatie selecteren. Als u zich registreert, stemt u ermee in ons nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates of andere wijzigingen in dergelijke informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere schending of dreigende schending van de beveiliging van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site op een manier die in overeenstemming is met deze voorwaarden, en we zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik van deze site te onderzoeken. . U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk door u zijn gekozen of aan u zijn toegewezen.

5. PRIVACYBELEID

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom slaan we geen creditcardgegevens op en delen we ook geen klantgegevens met derden. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Telkens wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid. Als u na uw aanmelding van gedachten verandert, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen .

Telkens wanneer u een transactie voltooit, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, zich registreert op de site, meedoet aan een wedstrijd, zich registreert voor onze nieuwsbrief of reageert op een enquête als onderdeel van het kopen en verkopen verwerken, kunnen we de persoonlijke informatie verzamelen die u ons verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer, creditcardgegevens, adres en e-mailadres. De informatie wordt gebruikt om:

Personaliseer uw winkelervaring en laat ons het type inhoud en productaanbiedingen leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.

Sta ons toe u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw klantenserviceverzoeken.

Verwerk uw transacties nog sneller. Uw informatie, zowel openbaar als privé, zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan met het uitdrukkelijke doel om het gekochte product of de gevraagde dienst te leveren.

Beheer een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie.

Stuur periodieke e-mails.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. We geven uw persoonlijke gegevens alleen vrij als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze Algemene voorwaarden schendt. Anders dragen we geen persoonlijke informatie over aan externe partijen, tenzij we u hiervan vooraf op de hoogte stellen. Uitgezonderd hiervan zijn website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf of het bedienen van u. Externe leveranciers die door ons worden gebruikt, zullen uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die zij aan ons leveren. Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van derden, bent u niet langer onderworpen aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

We gebruiken cookies die de systemen van de site of serviceprovider in staat stellen uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden. We kunnen contracten afsluiten met externe dienstverleners om ons te helpen onze sitebezoekers beter te begrijpen. Het is deze dienstverleners niet toegestaan om de namens ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van ons bedrijf.

Als u persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op . Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief, kunnen we u informatie en updates, af en toe bedrijfsnieuws, gerelateerde product- of service-informatie, enz. sturen. Als u niet langer promotionele e-mail van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op klik op de link "afmelden" onderaan elke e-mail.